Pam fod Ymchwil a Datblygu yn bwysig


28.02.2022

Mae Dr Akash Gupta o MADE Cymru yn rhannu ei feddyliau am ymchwil a datblygu, camsyniadau cyffredin a sut y gallai sefydliadau fod eisoes yn gwneud ymchwil a datblygu heb yn wybod iddyn nhw。

MADE Cymru的阿卡什·古普塔博士分享了他对研发、常见误解的看法,以及组织如何在不知情的情况下已经在进行研发。

你的hyn y pobl yn ei feddwl yw ymchwil a datblygu

Mae cysyltiad agos rhwng ymchwil a datblygu â'r byd academaidd, cymhlethdod a chysyniadau anodd eu deall。Mae gwyddonwyr yn cymhwyso'r broses ymchwil a datblygu i sbectrwm eang o brosiectau sy'n amrywio gwestiynau sylfaenol am y bydysawd i dasgau bob dydd。Ond, nid yw'n ddiflas。Mae ymchwil a datblygu yn gyffrous, yn ymarferol, yn drawsnewidiol, yn arbed arian ac weithiau'n achub bywydau。

Mae ymchwil a datblygu yn digwydd drwy'r amser

Nid yw llawer o bobl yn ymwybodol ein bod yn cynnal ymchwil a datblygu yn ein bywyd bob dydd。O brynu ffôn clyfar, dewis rhwng gwahanol frandiau eitemau cartref, cynllunio gwyliau, gyrfa neu gyfle budsoddi。Mae gan bob penderfyniad rydyn ni n ei wneud rywfaint o ymchwil ansoddol a/neu feintiol sy n gysyltiedig ag ef。

Sut y ymchwil a datblygu effeithio ar BBaChau

O ran busnes, gwelwyd y duedd hon yn aml fel swyddogaeth Gompertz, yn enwedig ar gyfer Busnesau Bach a Chanolig (BBaChau)。Mae'r swyddogaeth hon yn dangos bod twf i'w weld yn arafach ar ddechrau diwedd cyfnod penodool o amser。Mae hyn, o'i ystyried ar y cyd â pherfformiad BBaChau, yn dangos y gall twf araf ar y dechrau fod yn gysyltiedig ag ymchwil a datblygu helaeth, tra gall yr olaf fod yn gysyltiedig â chyn lleied â phosibl o fuddsoddiad adnoddau。

Mae'n ymchwilio i'r hesymau pam Mae busnesau'n ' dilyn y duedd hon a'u deal。

甘蜜亚特拉夫

Tuedda BBaChau i bwyntio bys at faterion fel diffyg gwybodaeth, amser, adnoddau, gweithlu a diffyg cyfalaf sy'n arwain at fan gwastad o ran twf。

Gan gadw'r tueddiadau hyn mewn cof, mae n bwysig ailddatgan y rhesymau sylfaenol pam y gall ymchwil a datblygu ar unrhyw adeg chwarae rhan bwysig。

Mae ymchwil a datblygu yn rhoi mantais gstadleol i sefydliadau

吉达cynnydd mewn technoleg, mae'r monopoli yn symud yn araf o 'r cynnyrch i ' broses。Gall unrhyw syniad posibl yr ydym yn ei ragweld fod â fersiwn ohono'n cael ei ddatblygu n weithredol neu hyd yn oed ei gymhwyso mewn rhyw ran o'r byd。Gall ymchwil a datblygu roi'r cyfle i gwmni gadw ar y blaen a goroesi marchnad gystadleuol。

Mae ymchwil a datblygu yn ein hannog i wneud pethau'n wahanol

Mae chwyldroadau diwydiannol wedi ein dysgu nad yw bob amser yn ymwneud â gwneud pethau gwahanol ond gwneud pethau mewn modd gwahanol。Mae buddha ddiad blynyddol ac wedi ei gynllunio mewn ymchwil a datblygu yn darparu gwybodaeth a dealtwriaeth。Mae heyd yn darparu dull adnabod ac addasu y glir eu cymhwyso mewn散文gyfredol gan arwain at effeithlonrwydd散文cyffredinol neu ansawdd cynnyrch gwell。

Mae ymchwil a datblygu n ymwneud â chydweithredu

Yn aml gall cydweithredu rhwng endidau, grwpiau, mentrau a sefydliadau gyynhyrchu canlyniadau ffrwythlon - fel cipio delwedd o dwll du Yn 2019 neu greu brechlyn ar gyfer COVID-19。Gall ymwybyddiaeth gyo ddatblygiadau diweddar部门penodol arwain在ddod o hyd i bartneriaid, uno llwyddiannus a ffurfio cydgwmnïau。

Sut gall BBaChau ddechrau ymchwilio a datblygu?

Gall cyflogi 'r bobl iwn, gwella profiad cwsmeriaid, sefydlu ffynonellau refeniw, meddwl ymlaen, bod yn hyblyg, defnyddio llwyfannau cyfryngau cymdeithasol a rhwydweithio at ddiben sefydlu piblinell ymchwil a datblygu fod yn llethol i unrhyw BBaCh。

Llwybr arall yw chwilio am sefydliadau ymbarél sy'n cynnig pibell o'r fath i helpu i liniaru risg cyfalaf a llwyth gwawith。

Mae cynaliadwyedd, cylch bywyd cynnyrch, ôl troed carbon, a 'r economi gylchol i gyd yn faterion hollbwysig y Mae cylidwyr preifat a 'r llywodraeth yn awyddus i fod yn rhan ohonynt。Gall gwella ansawdd presennol cynnyrch, gan ddefnyddio dull cadwraethol, roi hwb i'r galw presennol am y cynnyrch tra'n cadw'r costau ymchwil a datblygu i lawr。

我不是歌利歌德

Mae博士Akash Gupta yn Uwch Gydymaith Ymchwil i MADE Cymru ymMhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.Mae n gweithio ar brosiectau ymchwil a datblygu gyda gweithgyynhyrchwyr yng Nghymru。Mae hon yn rhaglen a ariennir yn llawn ac Mae ychydig wythnosau ar ôl i BBaChau yng Nghymru gofrestru ar gyfer prosiect ymchwil a datblygu cydweithredol。Cysylltwch一MADE@www.guaguababy.comam sgwrs gydag Akash neu un o'r tîm。

Cyfres o raglenni yw MADE Cymru sydd wedi'u cynllunio i lywio sefydliadau drwy 'r rhaglen Diwydiant 4.0 drwy ymchwil a datblygu cydweithredol ac uwchsgilio。Ariennir yn Rhannol/Llawn gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop / Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru。Fe 'u darperir ganBrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Gwybodaeth Bellach

丽贝卡·戴维斯

Swyddog Gweithredol cysyltiadau â ' r Wasg a ' r Cyfryngau

执行新闻和媒体关系主任

乳酸菌醇,乳酸菌

企业传讯及公共关系

手机:07384 467071

电子邮件:Rebecca.Davies@www.guaguababy.com